ZOZ

ID50636 Právo volit do zastupitelstva kraje má občan České republiky, který:

ID50626 Deklaratorním správním aktem je takové správní rozhodnutí:

ID50631 Veřejnoprávní smlouvy koordinační jsou:

ID50623 Nicotný správní akt je takový správní akt:

ID50635 Vidimace spočívá:

ID50632 Neprokázal-li úředník v zákonem stanovené lhůtě zvláštní odbornou způsobilost:

ID50628 O zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem rozhoduje

ID50624 Správní soudnictví v ČR vykonávají:

ID50630 Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt povinen poskytnout všechny informace:

ID50622 Kandidát do zastupitelstva obce může kandidovat:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.