ZOZ

ID50629 Nařízení obcí a krajů je vydáváno:

ID50634 V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není zřízena funkce tajemníka plní úkoly vedoucího úřadu:

ID50635 Vidimace spočívá:

ID50636 Právo volit do zastupitelstva kraje má občan České republiky, který:

ID50622 Kandidát do zastupitelstva obce může kandidovat:

ID50625 V zákoně o volbách do zastupitelstev obcí je obsažena právní úprava voleb:

ID50624 Správní soudnictví v ČR vykonávají:

ID50633 Přenesená působnost územních samosprávných celků je:

ID50630 Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt povinen poskytnout všechny informace:

ID50626 Deklaratorním správním aktem je takové správní rozhodnutí: