ZOZ

ID50626 Deklaratorním správním aktem je takové správní rozhodnutí:

ID50635 Vidimace spočívá:

ID50630 Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt povinen poskytnout všechny informace:

ID50624 Správní soudnictví v ČR vykonávají:

ID50629 Nařízení obcí a krajů je vydáváno:

ID50622 Kandidát do zastupitelstva obce může kandidovat:

ID50627 Základní principy organizace a právní úpravy územní samosprávy jsou stanoveny:

ID50636 Právo volit do zastupitelstva kraje má občan České republiky, který:

ID50632 Neprokázal-li úředník v zákonem stanovené lhůtě zvláštní odbornou způsobilost:

ID50628 O zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem rozhoduje