varianta 2

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54387 Realizovaná nika je

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54397 Klimax je

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří