varianta 2

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54383 Specializace popisuje

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54397 Klimax je

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54389 Ekotonem nazýváme