pravo 1

ID54789 Vlastnícke právo je právom

ID54790 Susedské práva

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú

ID54783 Spotrebiteľskou zmluvou je

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o

ID54782 Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54786 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách nie sú

ID54776 Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v SR vykonáva

ID54780 Do kategórie majetkových práv zaraďujeme