pravo 1

ID54782 Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54780 Do kategórie majetkových práv zaraďujeme

ID54778 Finančné právo je:

ID54781 Vlastnícke právo

ID54789 Vlastnícke právo je právom

ID54786 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách nie sú

ID54785 Dodávateľ je

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú