pravo 1

ID54780 Do kategórie majetkových práv zaraďujeme

ID54786 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách nie sú

ID54785 Dodávateľ je

ID54789 Vlastnícke právo je právom

ID54788 Ak sa vlastnícke právo nadobúda zmluvou, ide o

ID54782 Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká

ID54790 Susedské práva

ID54779 K subjektívnym vecným právam patrí

ID54777 Dohľad nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami v SR vykonáva:

ID54787 Neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách sú