Znáte dobře jednotky a konstanty?

ID5876 Boltzmannova konstanta v jednotkách J.K-1 ?

ID5840 Jakou jednotku má elektrický náboj?

ID5870 Klidová hmotnost neutronu v jednotkách kg ?

ID5844 Jaká je jednotka látkového množství?

ID5880 Rydbergova konstanta v jednotkách m-1 ?

ID5888 Normální molární objem při 101325 Pa v jednotkách m3.mol-1 ?

ID5862 Osvětlení se udává v jednotkách …

ID5836 Jakou jednotku má ekvivalentní dávka?

ID5823 Jaká je jednotka termodynamické teploty?

ID5866 Avogadrova konstanta v jednotkách mol-1 ?